Vyvázání Jana Horského z kutnohorského poddanství

 

  

 

   My s Jeho Mi. Císaře římského, uherského, českého krále úředníci horní na Horách Kutných známo činíme tímto listem vůbec, přede všemi a zvláště kdež by se toho potřeba ukazovala, že jest před nás do plného Regtungha na »Vlašském Dvoře« s pány a přáteli svými předstoupil Jan Horský, ukazatel listu tohoto, někdy poddaný urozeného pána pana Voldřicha Uteingera, pána na Sukdole, Hranicích J. M. C. vojenské rady a nadřízeného nejvyššího nad jedním regimentem rejtharstva a potom na vzácnou iteressi vysoce urozeného pána pana Voldřicha Adama z Lobkovic, pána na Bilině, J. M. císaře římského, uherského a českého krále tajné rady skutečného komorníka, soudci zemského též komory dvorské a české rady a nejvyššího mincmistra v království českém k Jeho Mi. císařskému Handli horním listem čestným, kteréhož je datum na Sukdole 6. máje 1643 se vší všelijakou spravedlností, kteráž by jemu na týchž gruntech Sukdolských náležela, tak jak týž vejhost In Originali to v sobě stvrzují, obsahují a zavírá. - propuštěn - nás pak za to snažně žádajíce. Poněvadž pro tuto nepříležitost vojenskou při Horách Kutných tržiti ani pracovati ani žádného obchodu vedle svého řemesla provotovati nemohouc - abychom jej Jana Horskýho z toho čím jesti v Handli horním dle listu čestnýho zavázán byl - propustili. Pročež nemohouce, jak jeho častého při nás toho pohledávání, jako také vzácných přímluv za něj činěných oslyšeli, tak činíme a jeho z toho čím jest, často psanýma Handly horního vedle té moci od J. M. Nejvyššího pána pana mincmistra dané, zavázán byl - propouštíme, sobě a budoucím naším na něm žádného práva více nepozůstávajíce. Pročež se k J. Cís. Mil. a k nám za nej se vší pilností přimlouvajíce, služebně a přátelsky žádáme, že jeho kde by se kolivěk mezi W. M. u Vás se nahodil a osaditi mínil - fedrovati a činnosti - poněvadž on po ten všechen čas od dětinství svého, co jest při Horách J. M. císařské zustával, věrně a poctivě se choval, nic takového, co by proti jeho dobré pověsti čelilo, se nedopustil, ano také z poctivých rodičů na svět zplozen jest - přáti ráčíte a budete. Učiníce to pro naše W. M. a nám každého času v podobných a jinších pří-činách služebné a přátelské odsloužení. Na potvrzení tohoto k tomuto listu pečeť J. M. císařské úřadu horního dali jsme přitisknouti vědomě. -- Čehož je datum na Horách Kutných 10 Juli léta Páně 1645.

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode